Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immoderate /i'mɑdərət/  

 • Tính từ
  quá độ, thái quá
  immoderate drinking and eating
  sự chè chén quá độ

  * Các từ tương tự:
  immoderately, immoderateness