Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immoderately /i'mɑdərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá độ, [một cách] thái quá