Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immoderateness /imɔdə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự quá độ, sự thái quá; sự không có điều độ