Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preposterous /pri'pɒstərəs/  

 • Tính từ
  vô lý, phi lý
  that is a preposterous accusation
  ấy là một sự kết tội phi lý

  * Các từ tương tự:
  preposterously, preposterousness