Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh, khẩu ngữ)
    ngớ ngẩn
    bà ta hơi ngớ ngẩn và không bao giờ có thể để cho ở một mình được