Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest) (khẩu ngữ)
    dở hơi, gàn (người, ý kiến)