Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preposterousness /pri'pɔstərəsnis/  

  • Danh từ
    sự phi lý, sự vô nghĩa l
    sự ngớ ngẩn, sự lố bịch