Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preposterously /pri'pɒstərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô lý, [một cách] phi lý
    that is a preposterously high price!
    ấy là một giá cao một cách phi lý