Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asinine /'æsinain/  

  • Tính từ
    ngu xuẩn, ngốc
    what an asinine remark!
    Nhận xét mới ngốc làm sao!