Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exorbitant /ig'zɔ:bitənt/  

 • Tính từ
  quá cao, quá mức
  exorbitant rents
  tiền thuê quá cao

  * Các từ tương tự:
  exorbitantly