Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ridiculous /ri'dikjʊləs/  

 • Tính từ
  nực cười
  what a ridiculous idea!
  ý kiến mới nực cười làm sao!
  you look ridiculous in the old hat!
  anh đội chiếc mũ cũ ấy trông nực cười làm sao!
  [go] from the sublime to the ridiculous

  * Các từ tương tự:
  ridiculously, ridiculousness