Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô lý
  what an absurd suggestion!
  một gợi ý vô lý biết bao!
  lố bịch
  that uniform make them look absurd
  bộ đồng phục ấy làm cho họ trông có vẻ lố bịch

  * Các từ tương tự:
  absurdity, absurdly