Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrational /i'ræ∫ənl/  

 • Tính từ
  phi lý
  a completely irrational decision
  một quyết định hoàn toàn phi lý
  không có lý trí
  behave like an irrational animal
  xử sự như một con vật không có lý trí

  * Các từ tương tự:
  irrationaliness, irrationalise, irrationality, irrationalize, irrationally, irrationalness