Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incredible /in'kredəbl/  

 • Tính từ
  không thể tin được
  what an incredible story
  thật là một chuyện không thể tin được
  (khẩu ngữ) khó tưởng tượng nổi, tuyệt vời
  he earns an incredible amount of money
  ông ta kiếm được một số tiền khó tưởng tượng nỗi
  she's an incredible actress
  chị ta là một diễn viên tuyệt vời

  * Các từ tương tự:
  incredibleness