Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dường như không thực; hão huyền

    * Các từ tương tự:
    unrealistic, unrealistically, unreality, unrealizable, unrealized