Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hư cấu, không có thật
  his account of the incident was totally fictitious
  bài tường thuật của anh ta về việc xảy ra là hoàn toàn hư cấu

  * Các từ tương tự:
  fictitiousness