Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginary /i'mædʒinəri/  /i'mædʒəneri/

 • Tính từ
  tưởng tượng
  a imaginary disease
  bệnh tưởng tượng

  * Các từ tương tự:
  imaginary c. at infinity, Imaginary number