Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cũng như illusive
    Tính từ
    dối trá; hão