Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm cho lạc đường, làm cho lạc lối; lừa dối, lừa bịp
  misleading instructions
  những chỉ dẫn lừa bịp

  * Các từ tương tự:
  misleadingly