Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dối trá, lừa dối; làm cho lầm lẫn
  appearances are often deceptive
  vẻ ngoài nhiều khi làm cho người ta nhầm lẫn

  * Các từ tương tự:
  deceptively, deceptiveness