Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động tính từ quá khứ của mistake
  Tính từ
  sai lầm (trong ý kiến)
  if I'm not mistaken, that's the man we saw on the bus
  nếu tôi không lầm đó là người chúng ta đã gặp trên xe buýt
  hiểu lầm; tưởng lầm
  I helped him in the mistaken belief that he needed me
  tôi đã giúp đỡ nó vì tưởng lầm là nó cần tôi
  được áp dụng thiếu khôn ngoan
  mistaken zeal
  lòng sốt sắng áp dụng thiếu khôn ngoan

  * Các từ tương tự:
  mistakenly, mistakenness