Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fallacious /fə'lei∫əs/  

 • Tính từ
  lầm tưởng, sai lầm
  fallacious reasoning
  lập luận sai lầm

  * Các từ tương tự:
  fallaciously, fallaciousness