Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thích tưởng tượng viễn vông
    kỳ lạ

    * Các từ tương tự:
    fancifully, fancifulness