Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imaginative /i'mædʒinətiv/  /i'mædʒenetiv/

 • Tính từ
  tưởng tượng (không có thực)
  giàu tưởng tượng
  an imaginative writer
  nhà văn giàu tưởng tượng

  * Các từ tương tự:
  imaginatively, imaginativeness