Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sáng tạo
  creative power
  khả năng sáng tạo
  có khả năng sáng tác
  she's very creative, she writes and paints
  cô rất có khả năng sáng tác, cô ta viết văn và vẽ

  * Các từ tương tự:
  creatively, creativeness