Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inventive /in'ventiv/  

 • Tính từ
  phát minh, sáng chế
  có tài phát minh sáng chế, sáng tạo
  an inventive mind
  đầu óc sáng tạo

  * Các từ tương tự:
  inventively, inventiveness