Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artistic /ɑ:'tistik/  

 • Tính từ
  [thuộc] nghệ thuật; yêu thích nghệ thuật
  she comes from a very artistic family
  chị ta đã xuất thân từ một gia đình yêu thích nghệ thuật
  có nghệ thuật, khéo, đẹp
  the decor is so artistic
  đồ trang hoàng thật là có nghệ thuật
  [thuộc] nghệ sĩ
  an artistic temperament
  tính khí bốc đồng lập dị (được xem như là tiêu biểu cho giới nghệ sĩ)

  * Các từ tương tự:
  artistical, artistically