Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artistically /ɑ:'tistikli/  

  • Phó từ
    [một cách] có nghệ thuật
    [một cách] nghệ sĩ