Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artistical /ɑ:'tistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) nghệ thuật; (thuộc) mỹ thuật
    có nghệ thuật; có mỹ thuật, khéo léo

    * Các từ tương tự:
    artistically