Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

originative /ə'ridʤineitiv/  

  • Tính từ
    khởi đầu, khởi thuỷ
    phát sinh, tạo thành