Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resourceful /ri'sɔ:sfl/  

  • Tính từ
    tháo vát, có tài xoay xở

    * Các từ tương tự:
    resourcefully, resourcefulness