Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resourcefully /ri'sɔ:sfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tháo vát