Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daedalian /di:'deiljən/  

  • Tính từ
    phức tạp, rối rắm, như trận đồ bát quái