Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  trơn tru, dễ dàng
  a slick translation
  bản dịch trơn tru
  khôn khéo, tài tình
  a slick perfomer
  một người trình diễn tài tình
  she's very slick, but I don't believe a word she says
  cô ta rất khéo, nhưng tôi không tin một lời nào cô ta nói
  trơn
  the roads were slick with wet mud
  đường sá đầy bùn nhão và trơn
  Danh từ
  (cách viết khác oil-slick)
  vết dầu loang (trên biển, sau vụ đắm tàu chở dầu)
  Động từ
  slick something down
  dùng dầu chải cho (tóc) dẽ xuống
  những lọn tóc được chải với chất dầu cho dẽ xuống

  * Các từ tương tự:
  slickenside, slickensided, slicker