Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professional /prə'fe∫ənl/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) [thuộc] nghề, [thuộc] nghề nghiệp
  professional associations
  những hội nghề nghiệp
  professional skill
  kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề
  chuyên nghiệp; nhà nghề
  a professional football
  bóng đá chuyên nghiệp
  she had been on professional stage in her youth
  khi còn trẻ chị ta là một diễn viên chuyên nghiệp
  (thuộc ngữ) (nghĩa xấu) chuyên [môn]
  a professional troublemaker
  tay chuyên môn phá rối
  Danh từ
  người chuyên nghiệp
  you need a professional to sort out your finances
  anh cần một người chuyên nghiệp để sắp xếp tài chính cho anh
  (thể thao) (cách viết khác khẩu ngữ)
  (cách viết khác khẩu ngữ pro) vận động viên chuyên nghiệp
  a football professional
  vận động viên bóng đá chuyên nghiệp
  người rất lành nghể và có kinh nghiệm già giặn, tay nhà nghề già dặn
  she's a true professional
  bà ta thực sự là một tay nhà nghề già giặn

  * Các từ tương tự:
  professional foul, professionalism, professionalization, professionalize, professionally