Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  be able to do something
  có thể
  the child is not yet able to write
  em bé chưa có thể viết được
  will you be able to come?
  Anh có thể đến không?
  you are better able to do it than I
  anh có thể làm cái đó tốt hơn tôi
  Tính từ
  (-r, -est)
  có năng lực, có tài
  an able worker
  một công nhân có năng lực
  the ablest (most able) student in the class
  sinh viên giỏi nhất trong lớp

  * Các từ tương tự:
  able seaman, able-bodied, ablegate, ablen, ableness, ablepsia, ablet, -able