Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có tài, có năng lực, giỏi
  a very capable doctor
  một bác sĩ rất giỏi
  (vị ngữ) capable of [doing] something
  có khả năng [làm gì]
  you are capable of better work than this
  anh có khả năng làm công việc tốt hơn thế này
  show me what you are capable of
  hãy cho tôi thấy anh có khả năng đến mức nào
  có thể, dám
  he's capable of lying to get out of trouble
  nó có thể nói dối để khỏi bị rắc rối
  capable of something
  có khả năng, có thể
  cương vị của chúng ta có thể cải thiện được

  * Các từ tương tự:
  capableness