Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  có ý thiên về, có chiều hướng
  I'm inclined to trust him
  tôi thiên về ý nghĩ tin tưởng anh ta
  he's inclined to be lazy
  anh ta có chiều hướng làm biếng
  I'm inclined to believe he's innocent
  tôi thiên về ý nghĩ anh ta vô tội
  có năng khiếu
  An is very musically inclined
  An rất có năng khiếu về nhạc

  * Các từ tương tự:
  inclined plane