Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiên hướng, khuynh hướng