Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  bent for something (for doing something)
  năng khiếu; sở thích, xu hướng
  she has a [natural] bent for music
  cô ta có năng khiếu âm nhạc
  he is of a studious bent
  anh ta có xu hướng chăm chỉ
  follow one's bent
  xem follow
  Tính từ
  (từ Anh,tiếng lóng)
  đồi bại, ăn hối lộ
  a bent copper
  một viên cảnh sát ăn hối lộ
  (thường vị ngữ) (nghĩa xấu)
  đồng tính luyến ái
  quá khứ đơn và quá khứ phân từ của bend
  xem bend

  * Các từ tương tự:
  Bentham,Jeremy, benthamism, benthamite, benthos