Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  cong, cong queo
  quanh co
  a crooked lane
  ngõ hẻm quanh co
  gian dối
  crooked ways
  những thủ đọan gian dối

  * Các từ tương tự:
  crookedly, crookedness