Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất lương
  a dishonest trader
  tên nhà buôn bất lương
  bất chính
  dishonest behaviour gains
  của thu nhập bất chính

  * Các từ tương tự:
  dishonestly, dishonesty