Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất nghĩa; phản trắc
  betrayed by perfidious allies
  bị những bạn đồng minh bất nghĩa phản bội

  * Các từ tương tự:
  perfidiously, perfidiousness