Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không trung thành, không chung thủy
  be disloyal to one's country
  không trung thành với tổ quốc
  be disloyal to a cause
  không trung thành với một sự nghiệp

  * Các từ tương tự:
  disloyalist, disloyally, disloyalty