Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    giả dối, không thành thật