Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay mưu mô
    scheming rivals
    những đối thủ hay mưu mô