Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  tế nhị
  a tricky situation
  một tình thế tế nhị
  gian xảo
  he's a tricky fellow to do business with
  hẳn là một tay quá gian xảo để có thể làm ăn được với hắn