Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hấp dẫn, gây hứng thú
  what an intriguing story!
  Câu chuyện mới hấp dẫn làm sao!

  * Các từ tương tự:
  intriguingly