Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  xảo trá, quỷ quyệt, ranh
  as wily as a fox
  ranh như cáo
  a wily old bird
  tên cáo già quỷ quyệt