Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disingenuous /,disin'dʒenjʊəs/  

 • Tính từ
  không thành thật
  it would be disingenuous to claim that we hadn't suspected them
  nói là ta đã không nghi ngờ gì họ có lẽ là không thành thật

  * Các từ tương tự:
  disingenuously, disingenuousness